Thông tin v/v lấy ý kiến góp ý của sinh viên về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Thông tin v/v lấy ý kiến góp ý của sinh viên về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Căn cứ Công văn số 64/ĐHQG-CTSV ngày 11/01/2019 của ĐHQG-HCM về việc lấy ý kiến góp ý của sinh viên về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Nhà trường thông báo đến các sinh viên nội dung cụ thể như sau:

– Dự thảo luật Giáo dục (sửa đổi): xem tại đây

– Sinh viên xem kí dự thảo, đặc biệt là nội dung các chương V, VI và IX có liên quan trực tiếp đến người học.

– Góp ý dự thảo qua form góp ý trên hệ thống trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại link sau: http://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/gop-y-luat-gd-sua-doi.aspx