THƯ MỜI BÁO CÁO TỔNG QUAN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2022

THƯ MỜI BÁO CÁO TỔNG QUAN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2022

Kính gửi: Các ứng viên GS, PGS năm 2022

 

       Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM ngày 22 tháng 7 năm 2022.

       Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM kính mời các ứng viên GS, PGS năm 2022 đủ điều kiện tham gia trình bày báo cáo tổng quan xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

 

Thời gian: Thứ Hai, ngày 25/7/2022 (lịch báo cáo cụ thể đính kèm)

Địa điểm: Phòng F.102

Thành phần: Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, các ứng viên

Lưu ý:

            – Vì thời gian báo cáo có thể kết thúc sớm hơn dự kiến, đề nghị Ứng viên (UV) có mặt sớm hơn 30 phút trước thời gian báo cáo dự kiến của nhóm mình để chuẩn bị.

            – UV chuẩn bị báo cáo dưới dạng PowerPoint (cả tiếng Việt và tiếng Anh), mang theo máy tính cá nhân hoặc USB có chứa file báo cáo.

            – Thời gian để mỗi ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan là 10 phút (bao gồm cả phần trình bày bằng tiếng Anh). 

            – Sau khi báo cáo tổng quan, UV qua phòng I.11 để thẩm định khả năng giao tiếp tiếng Anh. 

 * Thầy/Cô vui lòng gửi file trình bày báo cáo khoa học tổng quan về email ph-tochuc-hc@hcmus.edu.vn trước 25/7/2022.

Trân trọng./.