TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2020

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2020

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Thực hiện Công văn số 1917/ĐHQG-TCCB ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc hướng dẫn công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2020;

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức (CCVC) năm 2020 theo hướng dẫn chi tiết (file đính kèm)

* Năm nay công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức thực hiện theo Nghị định 90/2020 của Chính phủ, vì vậy Thầy cô đọc kỹ văn bản để triển khai theo quy định.

Trân trọng./.