Triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại Trường ĐH KHTN

Triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại Trường ĐH KHTN

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

           Căn cứ công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào chống rác thải nhựa;

          Căn cứ Kế hoạch số 3098/KH-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2021;

          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào” Chống rác thải nhựa” tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên theo file đính kèm. 

         Mục đích để tổ chức phát động phong trào “ Chống rác thải nhựa”, “ nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy, chung tay góp phần bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường học tập Xanh – Sạch- Đẹp.

 Đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo đến viên chức, người lao động, sinh viên và học viên trong toàn trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên./. 

Trân trọng./.