Triển khai tổng kết công tác thi đua khen thưởng và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2017-2018

Triển khai tổng kết công tác thi đua khen thưởng và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2017-2018

Kính gửi: Trưởng đơn vị, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận/ Tổ trưởng Tổ Công đoàn trực thuộc.

Phòng Tổ chức – Hành chính kính chuyển đến các đơn vị công văn triển khai tổng kết công tác thi đua khen thưởng và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2017-2018 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN) – ĐHQG-HCM.

Kế hoạch, công văn và biểu mẫu các đơn vị tham khảo file đính kèm.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
– Các đơn vị tiến hành tổng kết và bình bầu khen thưởng từ 29/6/2018 đến 15/7/2018.
– Các đơn vị gởi hồ sơ Thi đua khen thưởng (phần E) về Phòng TC-HC (phòng B06), cô Võ Thị Thùy Dương trước ngày 17/7/2018.
Và gửi file qua mail nvduy@hcmus.edu.vn gồm:
+ Báo cáo tổng kết năm học của đơn vị (Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm )
+ Biên bản họp Hội đồng TĐ-KT của Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm.
+ Các biểu mẫu từ mẫu số 4 đến mẫu số 6.
(Các Biểu mẫu và văn bản về Thi đua – Khen thưởng (công văn, Luật, Nghị định, Thông tư) được đăng tại trang web Trường ĐH KHTN: www.hcmus.edu.vn , mục Tổ chức hành chính/ Thông báo)./.

Trân trọng./.