(Tuần 19/03/2018 đến 23/03/2018)

(Tuần 19/03/2018 đến 23/03/2018)

THỨ HAI NGÀY 19/03/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Tiếp đoàn Ireland Education

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 20/03/2018

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 21/03/2018

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 22/03/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường của ThS. Nguyễn Ngọc Thủy

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  23/03/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Trần Thanh Phước ngành Khoa học Máy tính

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: