TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: Quý Thầy/Cô

Nhằm mục địch triển khai Công văn số 549/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 18/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18/02/2019 về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần tuyên truyền, phổ biến về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đến đối tượng viên chức, người lao động tại Trường ĐH KHTN và nâng cao nhận thức “Sống, làm việc, học tập tuân theo Hiến pháp, pháp luật” cho đối tượng viên chức, người lao động, Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ xin gửi đến Quý Thầy/Cô nội dung tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội như sau:

 

Toàn văn văn bản đính kèm:

Đăng tin: H.M.N