v/v giảm học phí cho sinh viên thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017 – 2018

v/v giảm học phí cho sinh viên thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017 – 2018

THÔNG BÁO

v/v giảm học phí cho sinh viên thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017 – 2018

______________

 

  1. Đối tượng:

Sinh viên thuộc hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Tp.HCM

  1. Chế độ:

Giảm 50% học phí (các Sinh viên đóng đầy đủ học phí tại trường sau đó sẽ được nhận lại khi có thông báo của phòng Công tác Sinh viên). Thời gian miễn giảm đối với mỗi sinh viên là 3 năm (tính cả thời gian học phổ thông).

  1. Hồ sơ: Mẫu số 2/GDĐT – 156 (có xác nhận của địa phương).
  2. Thời gian:

SV nộp hồ sơ tại phòng Công tác Sinh viên ở cả 02 cơ sở từ ngày 21/5/2018 đến hết ngày 28/5/2018.

 

Nơi nhận:

–          Ban giám hiệu;

–          BCN các Khoa;

–          Đoàn TN;

–          Hội SV;

–         Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam