Văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thanh tra tại cơ sở giáo đục đại học

Văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thanh tra tại cơ sở giáo đục đại học
  • Nghị định 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 05 năm 2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
  • Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18 tháng 12 năm 2012 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp