Về việc thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng Khiếu năm 2021

Về việc thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng Khiếu năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị

           

Do lịch thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng Khiếu năm 2021 được tổ chức trong 2 ngày 29/5/2021 (Thứ bảy) và 30/5/2021 (Chủ nhật) tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên vì vậy để đảm bảo an toàn trật tự cho công tác tuyển sinh, đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho toàn thể CB-VC, sinh viên, học viên các Trung tâm, Phòng thí nghiệm tạm ngưng hoạt động trong thời gian thi tuyển sinh, cụ thể:

– Ngày 29/5/2021 (Thứ bảy): từ 06g15 đến 17g00

– Ngày 30/5/2021 (Chủ nhật): từ 6g15 đến 17g00

Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo đến các đơn vị được biết và nghiêm túc thực hiện để đảm bảo quy chế thi tuyển sinh.

Thông báo này sẽ thay thế Thông báo số 76/KHTN-TCHC ngày 07/5/2021.

Trân trọng./.