Về việc thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Về việc thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Theo hướng dẫn tại Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Theo đó, thẻ BHYT theo mã số BHXH (mẫu thẻ mới) thì thời hạn sử dụng thẻ chỉ in “Giá trị sử dụng: từ ngày…/…/….” thay vì ghi thời hạn sử dụng từ ngày…/…/… đến ngày…/…/… như trước đây.

Từ năm 2019 nếu tiếp tục tham gia, cơ quan BHXH sẽ chỉ cấp nối tiếp giá trị sử dụng thẻ trong dữ liệu, thẻ đã cấp cho người tham gia vẫn tiếp tục được sử dụng mà không cần phải in, đổi thẻ sau mỗi năm như trước đây.

Vì vậy đề nghị trưởng đơn vị thông báo đến cán bộ, viên chức, người lao động giữ thẻ BHYT đã cấp để tiếp tục sử dụng cho những năm về sau.

Trân trọng./.