Về việc triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2018

Về việc triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2018

Kính gửi : Thầy cô

Thực hiện Công văn số 2517/ĐHQG-TCCB ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2018;

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2018 theo văn bản  đính kèm

Hồ sơ gởi  theo file gồm: 

1/ CV triển khai công tác đánh giá CBVC năm 2018 trường ĐHKHTN.

2/ Biểu mẫu

– Mẫu 1: Phiếu đánh giá và phân loại công chức của Hiệu trưởng. 

– Mẫu 2: Phiếu đánh giá và phân loại công chức của Phó Hiệu trưởng.

– Mẫu 3: Phiếu đánh giá và phân loại viên chức dành cho Viên chức và người làm việc trong toàn trường.

– Mẫu 4A,4B (file có 2 sheet): Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức.

3/ Các văn bản  (Nghị định, công văn ĐHQG) triển khai được đăng tải trên trang Web trường (phòng Tổ chức – Hành chính).

Kính đề nghị Thầy cô gởi hồ sơ (văn bản và file) về phòng TCHC trước 23/01/2019.

Hồ sơ gởi về phòng F.01 (Hoàng Thị Mai Hương)

File danh sách gửi về địa chỉ email: nvduy@hcmus.edu.vn

Trân trọng ./.