Biểu mẫu – Phòng Quản trị thiết bị

Các văn bản – biểu mẫu theo quy định do Phòng Quản trị thiết bị cung cấp.

Link đăng ký trực tuyến:

Các biểu mẫu:

 • Đề nghị mua sắm, sửa chữa – Tải về
 • Đề nghị thanh lý tài sản –  Tải về
 • Đề nghị mua hóa chất, dụng cụ thực tập – Tải về
 • Đăng ký sử dụng phòng – Tải về

Các quy trình:

 • QĐ 647 Ban hành quy trình mua sắm tài sản – Tải về
 • QĐ 648 Ban hành quy trình sửa chữa xây dựng cơ sở vật chất – Tải về
 • QĐ 649 Ban hành Quy trình sửa chữa, bảo trì, nâng cấp tài sản – Tải về

Hướng dẫn, quy trình, hoàn thiện:

 • Biểu mẫu, quy trình – Tải về
 • Hướng dẫn sửa chữa hạng mục dưới 100 triệu –  Tải về
 • Hướng dẫn sửa chữa hạng mục từ 100 triệu đến dưới 500 triệu –  Tải về
 • Hướng dẫn sửa chữa hạng mục từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ – Tải về
 • Hướng dẫn sửa chữa hạng mục từ 1 tỷ đến 15 tỷ – Tải về
 • Hướng dẫn mua sắm tài sản danh mục mua sắm tập trung – Tải về
 • Hướng dẫn mua sắm tài sản dưới 100 triệu – Tải về
 • Hướng dẫn mua sắm tài sản trên 100 triệu – Tải về
 • Hướng dẫn bảo dưỡng bảo trì tài sản – Tải về
 • Hướng dẫn sửa chữa, nâng cấp tài sản dưới 100 triệu – Tải về