Kế hoạch thanh tra hồ sơ pháp lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận năm 2018

Kế hoạch thanh tra hồ sơ pháp lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận năm 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ –

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Số: 34/TTPCSHTT

V/v phối hợp thực hiện kế hoạch thanh tra hồ sơ pháp lý và công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

  • Phòng Đào tạo;
  • Phòng Đào tạo Sau đại học;
  • Các Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Nhằm thực hiện Kế hoạch thanh tra hồ sơ pháp lý và công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận của các Trung tâm trực thuộc ban hành kèm theo Quyết định số 2080/QĐ-KHTN ngày 30/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu Trí tuệ (TTPCSHTT) bằng văn bản này thông báo đến các đơn vị thời gian, hình thức và nội dung công việc sẽ tiến hành để thực hiện kế hoạch thanh tra như sau:

  1. Thời gian tiến hành thanh tra:

STT

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 
 

1.                     

Trung tâm dịch vụ mạng

 08g00-08g20, T6, 16/11/2018

 

2.                     

Trung tâm nghiên cứu hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học

 08g25-09g45, T6, 16/11/2018

 

3.                     

Trung tâm tài nguyên và môi trường

 09g50-10g10, T6, 16/11/2018

 

4.                     

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng địa chất

 10g15-10g35, T6, 16/11/2018

 

5.                     

Trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật

 10g40-11g00, T6, 16/11/2018

 

6.                     

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa

 13g30-13g50, T6, 16/11/2018

 

7.                     

Trung tâm nghiên cứu đất ngập nước

 13g55-14g15, T6, 16/11/2018

 

8.                     

Trung tâm nghiên cứu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên

14g20-14g40, T6, 16/11/2018

 

9.                     

Trung tâm hỗ trợ sinh viên

14g45-15g05, T6, 16/11/2018

 

10.                

Trung tâm ngôn ngữ học tính toán

15g10-15g30, T6, 16/11/2018

 

11.                

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

 15g35-15g55, T6, 16/11/2018

 

 

 

12.                

Phòng Đào tạo

 08g00-08g40, T2, 03/12/2018

 

13.                

Phòng Đào tạo Sau đại học

 08g45-09g30, T2, 03/12/2018

 

14.                

Trung tâm Ngoại ngữ

 09g35-10g15, T2, 03/12/2018

 

15.                

Trung tâm Tin học

 10g20-11g00, T2, 03/12/2018

 

16.                

Trung tâm CEE

 11g05-11g30, T2, 03/12/2018

 

17.                

Trung tâm ITEC

 13g30-14g15, T2, 03/12/2018

 

18.                

Trung tâm điện tử máy tính

 14g20-15g00, T2, 03/12/2018

 

19.                

Trung tâm khoa học công nghệ sinh học

15g05-15g30, T2, 03/12/2018

 

20.                

Trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật

15g35-16g20, T2, 03/12/2018

 

21.                

Trung tâm khoa học toán học

16g25-17g00, T2, 03/12/2018

 

 

  1. Hình thức làm việc: gặp gỡ trao đổi trực tiếp
  2. Nội dung làm việc:

Phòng Đào tạo,

Phòng Đào tạo Sau đại học

Các Trung tâm có thực hiện cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận

Các Trung tâm không thực hiện cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận

–       Căn cứ pháp lý/pháp quy cho công tác quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ,

–       Quy trình quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ,

–       Thống kê danh mục các loại văn bằng, chứng chỉ,

–       Danh mục các ngành đào tạo,

–       Cung cấp bản sao mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ,

–       Kiểm tra khu vực lưu trữ phôi văn bằng, chứng chỉ, sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ và văn bằng, chứng chỉ chưa cấp phát.

 

–       Hồ sơ pháp lý (Quyết định thành lập Trung tâm, Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu, Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ (nếu có))

–       Căn cứ pháp lý/pháp quy cho công tác quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ,

–       Quy trình quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ,

–       Thống kê danh mục các loại văn bằng, chứng chỉ,

–       Danh mục các ngành đào tạo,

–       Cung cấp bản sao mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ,

–       Kiểm tra khu vực lưu trữ phôi văn bằng, chứng chỉ, sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ và văn bằng, chứng chỉ chưa cấp phát.

 

–       Hồ sơ pháp lý (Quyết định thành lập Trung tâm, Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu, Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ (nếu có))

 

 

 

 

  1. Căn cứ pháp lý
  • Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;
  • Quyết định số 166/QĐ-ĐHQG ngày 28/3/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ.

Để công tác thanh tra được thuận lợi, Phòng TTPCSHTT đề nghị các đơn vị chuẩn bị trước các nội dung thanh tra đã nêu ở trên để hỗ trợ Phòng TTPCSHTT thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

–    Như trên;

–   Lưu Hồ sơ Thanh tra .

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Huyền