KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 9 THÁNG 11 NĂM 2022