Kênh tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị chính thức của Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Kênh tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị chính thức của Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM
Theo quy định tại Điều 16 Quy định quy trình tiếp công dân tại Trường ĐH KHTN, ban hành kèm theo Quyết định số 547/QĐ-KHTN ngày 14/4/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN, Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ Thí điểm thực hiện tiếp nhận đóng góp ý kiến của công dân qua hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trực tuyến.
Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với Trường ĐH KHTN về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Trường ĐH KHTN.
Công dân có thể thực hiện phản ánh kiến nghị tại đường link sau:
Hoặc Scan mã QR tại hình ảnh bên dưới.
Trân trọng./.