Nội quy tiếp công dân tại Trường ĐH KHTN

Nội quy tiếp công dân tại Trường ĐH KHTN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1358/QĐ-KHTN ngày 04 tháng 10 năm 2016

của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM)

 

 1. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
 2. Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH KHTN) hoặc người được Hiệu trưởng phân công tiếp công dân định kỳ thực hiện việc tiếp công dân vào sáng thứ năm, tuần đầu tiên hàng tháng.
 3. Người được giao nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ theo quy định).
 4. Thời gian tiếp công dân:

Buổi sáng: từ 8g00 đến 11g00

Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30

 1. Thời gian tiếp công dân đột xuất do Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN quyết định theo từng trường hợp cụ thể.

 

 1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
 2. Khi đến nơi tiếp công dân của Trường ĐH KHTN, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền sau đây:
 3. Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
 4. Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;
 5. Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;
 6. Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
 7. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch;
 8. Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 9. Khi đến nơi tiếp công dân của Trường ĐH KHTN, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các nghĩa vụ sau đây:
 10. Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);
 11. Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;
 12. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;
 13. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;
 14. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
 15. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

                                                  

 • QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN
 1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ cán bộ theo quy định.
 2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.
 3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.
 4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.
 5. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.
 6. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 7. Thực hiện các quy định khác được quy định tại Quy định về việc tiếp công dân của Trường ĐH KHTN.