Quy định về việc tiếp công dân tại Trường ĐH KHTN

Quy định về việc tiếp công dân tại Trường ĐH KHTN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Về việc tiếp công dân tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1357/QĐ-KHTN ngày 04 tháng 10 năm 2016

của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM)

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định chi tiết về việc tiếp công dân tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Trường ĐH KHTN), nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tiếp công dân, việc bố trí cơ sở vật chất tại nơi tiếp công dân, phối hợp giữa các đơn vị trong việc tiếp công dân.

                                                                                                                                          

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Các Phòng, Ban chức năng; các Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường; các Phòng Thí nghiệm trực thuộc Trường, Khoa, Bộ môn và các Trung tâm trực thuộc Trường (sau đây gọi chung là các đơn vị trực thuộc);
 2. Công chức, Viên chức, Người lao động đang làm việc tại Trường ĐH KHTN;
 3. Sinh viên các hệ đào tạo, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập, nghiên cứu tại Trường ĐH KHTN (sau đây gọi chung là Người học);
 4. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan trong việc tiếp công dân tại Trường ĐH KHTN.

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

 1. Công dân quy định trong văn bản này được hiểu là công chức, viên chức, người lao động, người học đang làm việc, học tập tại Trường ĐH KHTN và các cá nhân khác có khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị, phản ánh đối với Trường ĐH KHTN.
 2. Tiếp công dân là việc Trường ĐH KHTN tổ chức đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp công dân bao gồm tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân đột xuất.

 1. Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với Trường ĐH KHTN về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Trường ĐH KHTN.
 2. Nơi tiếp công dân là địa điểm do Trường ĐH KHTN bố trí để thực hiện việc tiếp công dân theo quy định tại văn bản này.

 

Điều 4. Nguyên tắc tiếp công dân

 1. Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại nơi tiếp công dân của Trường ĐH KHTN.
 2. Việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.
 3. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

 

Điều 5. Mục đích của việc tiếp công dân

 1. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
 2. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước để xem xét, ra quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo; xem xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh; trả lời cho công dân biết theo quy định của pháp luật.

 

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm

 1. Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
 2. Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp.
 3. Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.
 4. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng.
 5. Xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.
 6. Đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ.
 7. Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người khác tập trung đông người tại nơi tiếp công dân.

 

Điều 7. Địa điểm tiếp công dân

 1. Địa điểm tiếp công dân thường xuyên được bố trí tại Phòng F107 (Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu Trí tuệ) Trường ĐH KHTN tại cơ sở chính số 227, Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Tại địa điểm tiếp công dân, phải niêm yết nội quy tiếp công dân, hướng dẫn về quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật và công khai thông tin về việc tiếp công dân của Trường ĐH KHTN và công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có), bao gồm:
  1. Nơi tiếp công dân; thời gian tiếp công dân thường xuyên;
  2. Lịch tiếp công dân của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN;
  3. Thành phần tham dự và dự kiến nội dung tiếp công dân của các buổi tiếp công dân định kỳ.

 

Điều 8. Lịch tiếp công dân

 1. Tiếp công dân định kỳ: Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN bố trí ít nhất một ngày cố định trong năm học để tiếp công dân. Thành phần tham dự và nội dung dự kiến tiếp công dân do Hiệu trưởng quyết định.
 2. Tiếp công dân thường xuyên: việc tiếp công dân thường xuyên trong các ngày làm việc theo giờ hành chính tại Trường ĐH KHTN (trừ các ngày nghỉ hàng tuần và nghỉ lễ).
 3. Tiếp công dân đột xuất: Trong trường hợp đặc biệt, Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN quyết định việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp sau:
 4. a) Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều đơn vị trực thuộc hoặc ý kiến của các đơn vị trực thuộc còn khác nhau;
 5. b) Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

 

Điều 9. Phân công trách nhiệm tiếp công dân

 1. Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu Trí tuệ là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp công dân.
 2. Trưởng Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu Trí tuệ phân công nhiệm vụ cho một chuyên viên làm người tiếp công dân theo lịch tiếp công dân thường xuyên.
 3. Trưởng các đơn vị trực thuộc khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện hỗ trợ Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu Trí tuệ trong công tác tiếp công dân tại Trường ĐH KHTN.

 

Điều 10. Trách nhiệm của người tiếp công dân

 1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ cán bộ theo quy định.
 2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.
 3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.
 4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.
 5. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.
 6. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 7. Thực hiện các quy định khác được quy định tại văn bản này.

 

Điều 11. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân

Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:

 1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
 2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;
 3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;
 4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

             

Điều 12. Chế độ lưu trữ,  báo cáo, công khai thông tin

 1. Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu Trí tuệ chịu trách nhiệm lưu trữ, quản lý các tài liệu liên quan đến công tác tiếp công dân tại Trường ĐH KHTN. Báo cáo Hiệu trưởng theo định kỳ năm học hoặc đột xuất liên quan đến hoạt động tiếp công dân tại nhà trường.
 2. Các thông tin liên quan đến địa điểm tiếp công dân thường xuyên, thời gian tiếp công dân, được công khai trên website của Trường ĐH KHTN.

 

Điều 13. Điều khoản thi hành

 1. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 2. Trong trường hợp có quy định nào không còn phù hợp với thực tiễn của Trường ĐH KHTN hoặc trái với quy định của pháp luật có liên quan, Hiệu trưởng có thẩm quyền ra quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế mới.