Quy trình_Biểu mẫu – Phòng Quan hệ Đối ngoại

Các văn bản – biểu mẫu theo quy định do Phòng Quan hệ đối ngoại cung cấp.

Văn bản ký kết hợp tác

  1. [Mẫu] Công văn đề nghị ký kết MoU/MoA:  [Mẫu] CV đề nghị ký kết
  2. [Mẫu] MoU (tiếng Việt): Mẫu – MoU_Bản ghi nhớ hợp tác (tiếng Việt)
  3. [Mẫu] MoA (tiếng Việt): Mẫu – MoA_Thỏa thuận hợp tác (tiếng Việt)
  4. [Template] MoU (English): Template – MoU_Memorandum of Understanding (English)
  5. [Template] MoA (English): Templete – MoA_Memorandum of Agreement (English)
  6. [Template] MoS (English): Mẫu – MoS_Memorandum on Succession (English)
  7. Báo cáo kết quả hợp tác: Link_Báo cáo kết quả

Hội nghị – Hội thảo

Quản lý người nước ngoài đến Trường

Quà tặng đối ngoại

 1. [Mẫu] Xin quà tặng đối ngoại từ 11-19 sản phẩm:  Mẫu QTĐN.02
 2. [Mẫu] Xin quà tăng đối ngoại từ 20 sản phẩm trở lên: Mẫu QTĐN.03