Thời khoá biểu HK1/2021-2022 – bậc cao đẳng

Thời khoá biểu HK1/2021-2022 – bậc cao đẳng
Phòng đào tạo thông báo đến sinh viên học Cao đẳng:
1. TKB cao đẳng HK1/2021-2022.
2. Các môn không mở sinh viên có thể đăng ký học lại cùng các lớp ĐHCQ theo hướng dẫn môn thay thế tại link sau:
3. Link đăng ký học lại cùng các lớp ĐHCQ xem trong thông báo đkhp (sẽ cập nhật sau)