Thông báo đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2021-2022 cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy

Thông báo đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2021-2022  cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ hè năm học 2021-2022

cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy

         Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong học kỳ hè (HK3/2021-2022) như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ghi chú

29/06/2022

30/06/2022

K2020 về trước

Đăng ký HP học cùng đại học

 

07/07/2022

08/07/2022

K2020 về trước

Điều chỉnh ĐKHP

(*)

(*): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

  1. Điều kiện đăng ký:
  • Đăng ký đúng các học phần đã được Trường thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.
  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ.
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ hè không vượt quá 12TC

Lưu ý:  

  • Thời gian học: 06/07/2022 đến 21/08/2022
  • Dự kiến thi: 22/08/2022 đến 28/08/2022
  • Trường chỉ trả lời email cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng.

* Sinh viên xem TKB môn chung tại link https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/186-phong-dao-tao/thong-bao-he-chinh-quy/dang-ky-hoc-phan/4400-thong-bao-dang-ky-hoc-phan-hk3-2021-2022-dhcq?Itemid=437

* Sinh viên xem TKB môn chuyên ngành tại link https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=292&newsid=14543

            

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

Trần Thái Sơn