Thông báo đăng ký học phần Tin học cơ sở HK1/2021-2022

Thông báo đăng ký học phần Tin học cơ sở HK1/2021-2022

        ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                                                                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                    Số:   160 /KHTN-ĐT                                                                                                              TP.HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2021-2022

cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa tuyển 2021 – học phần Tin học cơ sở

             Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy K2021 về thời gian đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK1/2021-2022  học phần Tin học cơ sở như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

Ghi chú

đăng ký

21/10/2021

21/10/2021

K2020 về trước

 ĐKHP học lại học phần Tin học cơ sở

Tất cả ngành

 (*)

22/10/2021

23/10/2021

K2021

 ĐKHP học phần Tin học cơ sở

Các ngành (**)

(*): Sau đợt điều chỉnh và ĐKHP này, tất cả yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

(**): Công nghệ sinh học, Địa chất học, Hải dương học, Hóa học, Kỹ thuật hạt nhân, Sinh học, nhóm ngành Toán học, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật địa chất.

  1. Điều kiện đăng ký:
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

Lưu ý:  

  • Tuần lễ bắt đầu học 25/10/2021. Hình thức học trực tuyến.
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.
Thông tin người hỗ trợ (nếu sv cần giúp đỡ trong thời gian học):
Cô: Trương Thị Kim Hồng Trung Tâm Tin Học - ĐH Khoa Học Tự Nhiên A: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. HCM T: +84.028 3835 1056, Ext: 120 - M: 090 835 3572 Email: ttkhong@csc.hcmus.edu.vn

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

                                                                                                                                Trần Thái Sơn