Thông báo đổi phòng học môn Toán rời rạc lớp 18CK1

Thông báo đổi phòng học môn Toán rời rạc lớp 18CK1

 Thông báo đổi phòng học môn Toán rời rạc lớp 18CK1

 

Từ ngày 27/8/2018 môn Toán rời rạc học tại phòng E403.

 
Lớp Mã HP Tên HP GVLT Thứ Tiết Phòng
18CK1 TTH063 Toán rời rạc Nguyễn Khánh Tùng T6 9-12 E403