Thông báo hủy lớp Công cụ kiểm chứng phần mềm – lớp 18L1

Thông báo hủy lớp Công cụ kiểm chứng phần mềm – lớp 18L1

THÔNG BÁO

BP. Giáo vụ khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên Cao đẳng về việc lớp Công cụ kiểm chứng phần mềm – 18L1 (T4, tiết 4-6) đã được hủy trên hệ thống Đăng ký học phần (Portal);

Các bạn quan tâm muốn đăng ký học phần này có thể đăng ký lại Lớp Công cụ kiểm chứng phần mềm – 18L2 (T7, tiết 1-3) vào đợt hiệu chỉnh Đăng ký học phần sắp tới theo thông báo của Phòng đào tạo vào ngày 04/03/2021 – 07/03/2021.

https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=292&newsid=13539