THÔNG BÁO Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2021-2022

THÔNG BÁO Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2021-2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

——————

Số: 105/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2021-2022

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2021-2022 thực hiện theo thông báo 100/TB-KHTN ra ngày 17/11/2021 như sau:

       1.Danh sách đăng ký:

Ghi chú: Do số lượng sinh viên đăng ký không đủ nên nhà trường tiến hành dồn 1 số lớp như sau:

 • Chuyên đề A:
 • Đối với sinh viên đăng ký học lớp ĐNA_24 sẽ chuyển sang học lớp ĐNA_23 học cùng thời gian, cùng ngày.
 • Đối với sinh viên đăng ký học lớp ĐNA_26 sẽ chuyển sang học lớp ĐNA_25 học cùng thời gian, cùng ngày.
 • Đối với sinh viên đăng ký học lớp ĐNA_27 sẽ chuyển sang học lớp ĐNA_28 học cùng thời gian, cùng ngày.
 • Chuyên đề B:
 • Đối với sinh viên đăng ký học lớp ĐNB_26 sẽ chuyển sang học lớp ĐNB_18 học lúc 7g30-9g00 ngày 11/12/2021
 • Đối với sinh viên đăng ký học lớp ĐNB_27 sẽ chuyển sang học lớp ĐNB_19 học lúc 14g45-16g15 ngày 11/12/2021
 • Đối với sinh viên đăng ký học lớp ĐNB_28 sẽ chuyển sang học lớp ĐNB_20 học lúc13g00-14g30 ngày 11/12/2021  
 1. Nội dung sinh hoạt: 
 • Chuyên đề A: 1 buổi gồm 2 nội dung
 • Thông tin tình hình thời sự chính trị xã hội trong năm 2021
 • Một số vấn đề về sở hữu trí tuệ
 • Chuyên đề B: Thông tin về Đoàn – Hội

      3. Hình thức tổ chức:

Trực tuyến trên nền tảng Microsoft TEAMS. Sinh viên sử dụng tài khoản email sinh viên được Nhà trường cung cấp để đăng nhập.

– Phòng CTSV sẽ tạo lớp học với tên lớp học được đặt đúng theo lịch, đồng thời gán danh sách SV vào mã lớp SV đã đăng ký.

     4. Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams trong SHCD
   
5.Thời gian học:

 • Sáng: Từ 07g30 đến 11g00
 • Chiều: Từ 13g00 đến 16g30

   6.Phương thức điểm danh

              Nhà trường sẽ trích xuất dữ liệu tham gia từ MS Teams làm cơ sở điểm danh và ở mỗi buổi học nhà trường có thể gửi form khảo sát bất cứ lúc nào để điểm danh. Sinh viên phải tham gia buổi học từ đầu đến cuối buổi mới được tính là đã tham gia lớp học. SV cần đăng nhập vào hệ thống lớp học trước 15 phút.

Lưu ý:

 • Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đăng nhập không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.
 • Sinh viên tham gia lớp học cần sử dụng tai nghe, hạn chế dùng loa ngoài.
 • Nếu một nhóm sinh viên ngồi gần nhau thì không được mở loa và mic trên nhiều thiết bị cùng lúc (âm thanh sẽ bị hú).
 • Tắt mic khi tham gia buổi học chỉ mở mic khi có nhu cầu phát biểu và tắt mic sau khi phát biểu xong.
 • Sinh viên muốn sử dụng công cụ chia sẻ màn hình cần được sự cho phép của GV.
 • Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp đi khác buổi đã đăng ký sẽ không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.
 • Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.
 • Sinh viên phải học đầy đủ 2 chuyên đề và tham dự kiểm tra như đã đăng ký. Trường hợp sinh viên vắng học một chuyên đề hoặc không làm kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.
 • Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ chịu hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường cụ thể:
 • Trường hợp sinh viên không tham gia sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022).
 • Trường hợp Sinh viên tham gia nhưng không thực hiện kiểm tra sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện. (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022)

(theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

 • Trong quá trình trước và trong khi tham gia, sinh viên nếu có vấn đề gì thắc mắc hoặc cần nhờ hỗ trợ, vui lòng sử dụng email sinh viên gửi về địa chỉ congtacsinhvien@hcmus.edu.vn. Các trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham gia buổi sinh hoạt, sinh viên gửi email về mail trên để được giải quyết.

 

Nơi nhận:

–        Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương