Thông báo kiểm tra Sinh hoạt Công dân Đầu khóa đối với sinh viên khóa 2019

Thông báo kiểm tra Sinh hoạt Công dân Đầu khóa đối với sinh viên khóa 2019

ĐH QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 57/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra Sinh hoạt Công dân Đầu khóa đối với sinh viên khóa 2019

 

 

     Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo về việc kiểm tra Sinh hoạt Công dân Đầu khóa và thực hiện khảo sát online đối với sinh viên bậc Đại học khóa 2019 như sau:

1.  Hình thức kiểm tra:

 • Trắc nghiệm online tại website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest
 • Đăng nhập hệ thống với Username: MSSV; Password mặc định: Số CMND/CCCD (là số đã đăng ký kỳ thi THPT Quốc gia). Sau khi đăng nhập, SV đổi Password mới và ghi nhớ để có thể đăng nhập những lần sau.
 • Thời gian làm bài: 30 phút
 • Số câu hỏi trong đề thi: 40 câu hỏi
 • Sinh viên thực hiện bài kiểm tra bằng máy tính cá nhân tại nhà
 • Những sinh viên chuyển đổi chương trình đào tạo sử dụng MSSV mới để thực hiện bài kiểm tra
 • Hướng dẫn cụ thể: xem file đính kèm
 • Sau khi đăng nhập vào trang làm bài kiểm tra theo như hướng dẫn:

 +  Sinh viên chương trình đại trà click vào tiêu đề [KIỂM TRA SHCD ĐẦU KHÓA 2019 BẬC ĐẠI HỌC (SV phải đạt từ 70/100 điểm trở lên)] để làm bài;

+  Sinh viên chương trình đào tạo theo đề án click vào tiêu đề [KIỂM TRA SHCD ĐẦU KHÓA 2019 BẬC ĐẠI HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN (SV phải đạt từ 70/100 điểm trở lên)] để làm bài.

 

2.  Hình thức khảo sát:

      Sinh viên khóa 2019 tham gia đầy đủ tuần SHCD Đầu khóa và làm bài kiểm tra có thể thực hiện khảo sát online để được cộng thêm điểm rèn luyện.

 • Khảo sát online tại website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest
 • Hướng dẫn cụ thể: Sau khi làm bài kiểm tra, SV trở lại [Trang chủ] và chọn [SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA] / [PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 2019] / [Answer the questions..]

 

3.  Thời gian kiểm tra và thực hiện khảo sát:

 • Thời gian kiểm tra: từ ngày 04/9/2019 đến hết ngày 06/9/2019 với số lần làm bài là 02 lần (Nhà trường sẽ lấy kết quả cao nhất làm kết quả cuối cùng).
 • Sau khi làm kiểm tra, sinh viên có thể thực hiện khảo sát tại cùng trang http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest theo như hướng dẫn ở trên.
 • Trường hợp rớt mạng/báo lỗi trong quá trình làm bài, sinh viên cần liên hệ ngay P.CTSV để được hỗ trợ.
 • Hotline hỗ trợ (từ 8g00 đến 20g00): 0974.974.672

                                                                   0938.132.701

 

4.  Công nhận kết quả thi:

–  Sinh viên đạt từ 70/100 điểm trở lên được công nhận Đạt bài Kiểm tra SHCD Đầu khóa 2019.

–  Trường hợp sinh viên làm bài kiểm tra nhưng không đạt sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện (Mục 2 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020).

– Sinh viên không thực hiện bài kiểm tra xem như không tham gia SHCD Đầu khóa 2019 và  sẽ chịu hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường (Nhận 0 điểm toàn bộ Mục 2 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020).

–  Sinh viên tham gia thực hiện đầy đủ các câu hỏi khảo sát online sẽ được cộng 2 điểm rèn luyện (Mục 2.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020).

–  Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này./. 

 

 

Nơi nhận:

–   Lưu: P.CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Nguyễn Thủy Dương