Thông báo thay đổi lịch thực hành các lớp Cao đẳng

Thông báo thay đổi lịch thực hành các lớp Cao đẳng

THÔNG BÁO

Lịch thực hành một số nhóm thuộc lớp Cao đẳng 15CK1, 15CK2, 17CK2 có thay đổi như sau:

STT

Mã HP

TÊN HỌC PHẦN

LỚP

Nhóm

Bộ môn phụ trách

Thời gian

Ðịa điểm

SỐ GV

GV HDTH

PHÂN NHÓM THỰC HÀNH

21

CTT705

Lập trình ứng dụng quản lý 1

15CK1

1

CNPM

Thứ 3, tiết 7-9

PM503-NCT

1

ĐNKha

1560001->041

22

CTT705

Lập trình ứng dụng quản lý 1

15CK1

2

CNPM

Thứ 3, tiết 10-12

PM503-NCT

1

ĐNKha

1560042->091

39

CTT703

Lập trình Web 1

15CK2

1

CNPM

Thứ 3, tiết 7-9

PM2A-TTTH

1

MATuấn

1560142->191

40

CTT703

Lập trình Web 1

15CK2

2

CNPM

Thứ 3, tiết 10-12

PM2A-TTTH

1

MATuấn

1560192->230

85

CTT702

Quản trị cơ sở dữ liệu

15CK1

1

HTTT

Thứ 3, tiết 7-9

PM2E-TTTH

1

LNHNam

1560092->hết

89

CTT702

Quản trị cơ sở dữ liệu

15CK2

2

HTTT

Thứ 3, tiết 10-12

PM2E-TTTH

1

LNHNam

1560142->191

116

CTT002

Tin học cơ sở

17CK2

1

 

Thứ 6, tiết 1-3

I52

1

TVSơn

1760144->188

117

CTT002

Tin học cơ sở

17CK2

2

 

Thứ 6, tiết 4-6

I52

1

TVSơn

1760189->222