Danh mục: Đào tạo từ xa

Thông báo tuyển sinh hệ ĐTTX Khóa 2020/1
Bài viết

Thông báo tuyển sinh hệ ĐTTX Khóa 2020/1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số:          /KHTN-ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. HCM, ngày 27 tháng 05  năm 2020  THÔNG BÁO TUYỂN SINH  CỬ NHÂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA...