Thẻ: Phòng Thông tin truyền thông

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý thư điện tử  tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM
Bài viết

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý thư điện tử tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN ____________ Số: 1478 /QĐ-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________ Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 9 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định quản lý thư điện tử...

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM
Bài viết

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số:    1479  / QĐ-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2017   QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định quản lý các hoạt động...