Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký học phần HK2/2018-2019 – Cao đẳng K2018