Thông báo đổi phòng học môn VLH023 ngày 19/10/2019 tại CS1