Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc cao đẳng – đợt tháng 11 năm 2021

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc cao đẳng – đợt tháng 11 năm 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

         Số:          /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trực truyến

bậc cao đẳng hệ chính quy – đợt tháng 11 năm 2021

          Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đại phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, để công tác xét tốt nghiệp cao đẳng cho khóa tuyển 2018 trở về trước được thực hiện nhanh chóng, nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy (SV) về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp và công bố danh sách tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2021 như sau:

1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp

 1. SV nộp đơn xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:
 2. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 3. Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;
 4. Đã hoàn tất học phần giáo dục quốc phòng (có chứng chỉ GDQP) và giáo dục thể chất;

2. Thủ tục và quy trình nộp hồ sơ xét tốt nghiệp: sinh viên thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục 1 (đính kèm thông báo này).

3. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 10/11/2021 đến ngày 15/11/2021.

4. Công bố danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp

Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp sẽ thông báo trên website: hcmus.edu.vn vào ngày 17/11/2021. SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 17/11/2021 đến ngày 19/11/2021.

 • Trường sẽ cập nhật danh sách xét tốt nghiệp sau khi điều chỉnh vào ngày 19/11/2021.

                                                                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                 Trần Lê Quan                                                                                                                

Nơi nhận:                                                                                           

 • BGH (để báo cáo);
 • Như trên (để thực hiện);
 • Lưu: VT, PĐT.

                            

PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP  

ĐỐI VỚI SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

 

          Sinh viên nộp hồ sơ tốt nghiệp theo quy trình trực tuyến để Trường kịp thời xét tốt nghiệp cho sinh viên, sau đó sinh viên phải nộp trực triếp tại Trường để thực hiện lưu trữ theo đúng quy định.

I. QUY TRÌNH NỘP TRỰC TUYẾN

Sinh viên nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 10/11/2021 đến ngày 15/11/2021

1. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

 1. File ảnh đơn xin xét tốt nghiệp được in ra từ portal: SV login vào portal -> vào chức năng “Hồ sơ SV/In đơn xin xét Tốt nghiệp” để in ra mẫu đơn (hoặc có thể chụp màn hình).
 2. File ảnh Bản sao có công chứng hoặc bản chính bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông;
 3. File ảnh Bản sao trích lục giấy khai sinh hoặc file ảnh Bản chính giấy khai sinh;

2. Quy trình nộp hồ sơ:

Bước 1: Tạo 01 file (PDF) gồm các file ảnh tại khoản 1 mục I như trên, lưu thành tên: “MSSV_XTN_T10” (Vd: 1711999_XTN_T10.pdf). Sinh viên có thể tham khảo cách scan hồ sơ bằng app Microsoft Lens theo phụ lục 3 (file đính kèm ).

Bước 2: Sử dụng email SV để truy cập vào link đăng ký nộp hồ sơ tốt nghiệp như sau: https://forms.office.com/r/8jKThK4Hns

Bước 3: Thực hiện điền thông tin và upload 01 file chứa hình ảnh Hồ sơ xét tốt nghiệp đã được tạo ra tại Bước 1.

Bước 4: Sau khi hoàn thành, SV sẽ nhận được email xác nhận đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp thành công (*).

 

II. QUY TRÌNH NỘP TRỰC TIẾP

1. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

 1. Đơn xin xét tốt nghiệp được in ra từ portal.
 2. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông;
 3. Bản sao trích lục giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng);
 4. 01 ảnh 3×4 mới nhất (đem theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu);
 5. Lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp.

2. Thời gian nộp hồ sơ: sẽ thông báo sau.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường ĐHKHTN 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM.

Lưu ý:  Trong trường hợp SV tốt nghiệp nhờ người nộp hộ HSTN phải có đầy đủ hồ sơ sau đây:

 • ­ Giấy ủy quyền cho người nộp hộ bằng tốt nghiệp có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;
 • ­ CMND (thẻ căn cước công dân) của người nộp hộ và của SV./.