Thông báo xem danh sách tốt nghiệp cao đẳng – đợt tháng 10/2017

Thông báo xem danh sách tốt nghiệp cao đẳng – đợt tháng 10/2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:         /TB-KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10  năm 2017

THÔNG BÁO

(Về việc xem danh sách tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017  

bậc Cao đẳng hệ chính quy)

 

 

Trường thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy về việc xem danh sách tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017 như sau:

  1. Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp trên trang web Trường theo địa chỉ: hcmus.edu.vn (vào mục: Đào tạo-> Đào tạo Đại học-Cao đẳng -> Thông báo-Hệ Cao đẳng). Xem file đính kèm phía dưới.
  2. Sinh viên kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách đã được niêm yết (họ tên, ngày sinh, hạng tốt nghiệp….). Trường hợp sai bất cứ thông tin nào, sinh viên nộp đơn tại phòng Đào tạo đề nghị điều chỉnh lại thông tin.
  3. Nếu có khiếu nại về việc không có tên trong danh sách tốt nghiệp, sinh viên nộp đơn cho phòng Đào tạo đề nghị xét bổ sung.
  4. Sinh viên nộp đơn điều thông tin tốt nghiệp hoặc khiếu nại về danh sách tốt nghiệp trước ngày 25/10/2017.
  5. SV có nhu cầu học tiếp lấy bằng cử nhân đại học xem thông báo này.

                                                                                                            

                                                                                              KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO