Thông báo xét tốt nghiệp Cao đẳng CNTT đợt tháng 4/2022

Thông báo xét tốt nghiệp Cao đẳng CNTT đợt tháng 4/2022

THÔNG BÁO

(Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy

– đợt tháng 4 năm 2022)

 

      Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2022 như sau:

1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp

 • SV nộp đơn xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:
 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;

2. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

 • Đơn xin xét tốt nghiệp được in ra từ portal. SV vào chức năng “Hồ sơ SV/In đơn xin xét Tốt nghiệp” để xuất ra mẫu đơn.
 • Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (đem bản chính để đối chiếu);
 • Bản sao trích lục giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng);
 • 01 ảnh 3×4 mới nhất (đem theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu);
 • Lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

3. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 12/4/2022 đến ngày 13/4/2022, SV nộp hồ sơ vào giờ hành chính (buổi sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00; buổi chiều từ 13giờ 30 đến 16giờ30).

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường ĐH KHTN 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, TP. HCM.

5. Công bố danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp

 • Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp sẽ thông báo trên website: hcmus.edu.vn vào ngày 26/4/2022.
 • SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 26/4/2022 đến ngày 28/4/2022.

Lưu ý:

Trong trường hợp SV tốt nghiệp nhờ người nộp hộ HSTN phải có đầy đủ hồ sơ sau đây:

 • ­ Giấy ủy quyền cho người nộp hộ bằng tốt nghiệp có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;
 • Thẻ ­CMND (căn cước công dân) của người nộp hộ và của SV.

 

                                                                                                            

                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: VT; PĐT.