Chương trình đào tạo Khóa 2020

Chương trình đào tạo Khóa 2020

Sinh viên click vào dòng chữ phía trên để xem file ↑

Sau đó click vào ngành học cần xem

CTDT_K.2020_Ky thuat dien tu – VT_cap nhat

CTDT_K.2020_Dia chat hoc_cap nhat

CTDT_K.2020_Cong nghe ky thuat moi truong_cap nhat

CTDT_K.2020_Ky thuat hat nhan_cap nhat

CTDT_K.2020_Sinh hoc_cap nhat

CTDT_K.2020_Vat ly hoc_cap nhat

CTDT_K.2020_Khoa hoc moi truong_cap nhat

CTDT_K.2020_Toan hoc_cap nhat

CTDT_K.2020_Khoa hoc du lieu_cap nhat

CTDT_K.2020_Khoa hoc vat lieu_cap nhat

CTDT_K2020_Hoa hoc_cap nhat

CTDT_K.2020_Cong nghe sinh học_cap nhat

CTDT_K.2020_Ky thuat phan mem

CTDT_K.2020_He thong thong tin

CTDT_K.2020_Cong nghe thong tin

CTDT_K.2020_Khoa hoc may tinh

CTDT_K.2020_Vat ly y khoa

CTDT_K.2020_Cong nghe vat lieu

CTDT_K.2020_Ky thuat dia chat

CTDT_K2020_Hai duong hoc_cap nhat

CTDT_K.2020_Vat ly_tai nang

CTDT_K.2020_Hoa hoc_tai nang

CTDT K 2020_Cong nghe thong tin_tai nang